Абдилдаев Муратхан Дуйсенгалиевич

Абдилдаев Муратхан Дуйсенгалиевич

Старший преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: murathanabdyldaev1970@ gmail.com

Ученая степень и звание:старший преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна, академический доцент, Член-корреспондент Художественной Академии РК. Член Союза художников РК.

Научные интересы:Современные техники в живописи. Национальный колорит в современной живописи.

Читаемые курсы:Техника и технология живописи, Живопись, Декоративная живопись, Монументальная живопись.

Достижения: На выставке к 110-летию А.Кастеева получил первое место,  был награжден золотым нагрудным знаком. Степендиат работников культуры акима Алматинской области

Научные публикации: Недели дизайна в Алмате. Панно. Галерея А.Кастеева. 22-23 ноябрь. Алматы, 2013

Недели дизайна в Астане. Панно. Ә.Қастеев мұражайы. 26-28 октябрь. Астана, 2013

Участие на выставке к 80 летию Союза художников РК «Тәуелсіздік толғауы» Панно «Мәуелі бәйтерек» Галерея А.Кастеева. 25.11 2013 г. Алматы.

«Мир А.Кастеева»             Панно «Мың тағзым», «Қазақ әлемі», «Мәуелә бәйтерек»       01.06.2014г. Талдыкорган.

Художественная галерея Алматинской области.

«Художники Жетсуского края» каталог Панно «Шаңырақ», Работы по живописи «Осень» Алматы, 2014г

Участие на выставке 110 летие Народного художника А.Кастеева. Сертификат   Панно «Казахский народ» Галерея А.Кастеева. Алматы. 21.11.2014 г

Выставка в городе Сиан. КНДР корпорация «Датан Сиши» Батик «Музыка». Сиан, 17.11 -17.12.2014 г

Адамкулов Нурали Мерекебаевич

Адамкулов Нурали Мерекебаевич

Заведующий кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: nuraliadamkulov@mail.ru

Ученая степень и звание:кандидат педагогических наук, доцент

Научные интересы:Композиционное решение в изготовлении изделии декоративно-прикладного искусства. 

Читаемые курсы:История материальной культуры дизаина; Конструирование обьектов дизаина; Методика преподавания изобразительного искусства. 

Достижения:Лауреат государственной премии им. «Акын Сара»

Научные публикации за 5 лет: 1. Адамкулов Н.М. - «Технология»  - Учебник для 9-класса общеобразовательной школы РК  Тираж 12 000 дана. Обьем 13,08 п.л. Алматы «Мектеп» 2009 г.

2. Адамкулов Н.М. - «Технология»Учебник для 9-класса общеобразовательной школы РК. Тираж 8 000 дана.  Обьем 3,0 п.л. Алматы «Мектеп» 2009 г.

3. Адамкулов Н.М. - «Технология» Учебник для 9-класса общеобразовательной школы РК. Тираж 4 000 шт.. Обьем 2,96 п.л. Алматы «Мектеп» 2009 ж

4. Адамкулов Н.М .- «Ұлттық өнер саласында алғашқы білім берудің құрылымы».  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция матералдары. 12 наурыз 30 бет. Алматы,

Абай ат. Қазақ ҰПУ, 2009 ж.

5. Адамкулов Н.М .- Әдістемелік бағдарламаның бағыты. // Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ Алматы 2009 №5, 3-бет.

6. Адамкулов Н.М .- Студенттерге бұйымдарды жасатудағы көрнекіліктердің маңызы Хабаршы, Абай ат. Қазақ ҰПУ, №3(20) Алматы 2009, 17-

7. Адамкулов Н.М .- Технология сабағында өрім өруді үйрету әдістемесі// Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ.  Алматы 2009 №5, 4-бет.\

8. Адамкулов Н.М .- Қазіргі технология сабағының маңызы // Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ Алматы 2009 №5, 4-

9. Адамкулов Н.М. - Технология сабағын өткізудің алғы шарттары. // Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ Алматы 2009 №5, 5-бет.

10. Адамкулов Н.М .- Теріден жасалатын бұйымдардың технологиясы // Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ Алматы 2009 №5, 21-бет

11. Адамкулов Н.М .- Қазақтың қолөнері арқылы студенттердің іс-әрекетін қалыптастыру жолдары. Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция.  15 Мамыр 2009 ж. 151 бет. Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ҰУ, Астана

12. Адамкулов Н.М .- Студенттерге ұлттық қолөнер бұйымдарын жасауға үйретудегі «Этнокөркеммәдениет» орталығының маңызы. Республикалық ғылыми-практикалық конференция.  29 Мамыр 422 бет. Алматы. 2009 ж. Каз НПУ им. Абая.

13. Адамкулов Н.М .- Сурет, сызу және технология пәндеріндегі көрнекіліктердің маңызы. Қазақ ҰПУ.

14. Адамкулов Н.М .- //«Этнокөркеммәдениет» Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. №1 Алматы 2010, 24 бет.

15. Адамкулов Н.М .- Ағаш өңдеу технологиясы Техникалық және кәсіптік білімге арналған оқулық. Көлемі 10,92 б.т. Тарламы 1000 дана. Астана «Фолиант» 2010 ж.

16. Адамкулов Н.М .- Қазақтың қолөнері арқылы студенттердің іс-әрекетін қалыптас-тырудың мүмкіндіктер Хабаршы, Абай ат. Қазақ ҰПУ, №3(24) Алматы. 2010 ж. 46 бет

17. Адамкулов Н.М .- Теріден жасалатын бұйымдардың технологиясы //Қазақстан мектебіндегі технология. №1 Алматы. 2010 ж. 16 бет.

18. Адамкулов Н.М .- Шіңкілдек домбыраның жасалу технологиясы //Қазақстан мектебіндегі технология. №1 Алматы. 2010 ж. 35 бет

19. Адамкулов Н.М .- Теріні ыстау технологиясы. //Қазақстан мектебіндегі технология. №2 Алматы 2010, 2 бет.

20. Адамкулов Н.М .- Домбыра жасау технологиясы //Қазақстан мектебіндегі технология. №3 Алматы 2010, 2 бет.

21. Адамкулов Н.М .- Ағашты әк бордың көмегімен кептіру //Қазақстан мектебіндегі технология. №5 Алматы 2010, 23 бет

22. Адамкулов Н.М .- Қасық жасауды үйрету әдістемесі//Қазақстан мектебіндегі технология. Алматы 2010, 25 бет

23. Адамкулов Н.М .- Мектеп те, мұғалім де ештеңеге мұқтаж болмауы тиіс. // Мұғалім және қоғам. Республикалық педагогикалық-қоғамдық журнал №5 Қыркүйек, Қазан Алматы 2010 ж. 14 бет.

24. Адамкулов Н.М .- «Сәндік қолөнер» мектеп интернатының маңызы Абай ат. Қазақ ҰПУ, халықаралық ғылыми-тәжі-лік конференция. Алматы. 14 Мамыр 2011 ж. 279 бет

25. Адамкулов Н.М .- Нақтылы бейне арқылы сурет салудың алғы шарттары //«Этнокөркеммәдениет» Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. №1 Алматы. 2011 ж. 9 бет

26. Адамкулов Н.М .- «Технология» пәнін оқыту әдістемесі». «Кәсіптік білім» мамандығы студенттері және «Технология» пәні мұғалімдеріне арналған оқулық Көлемі 12 б.т. Тарламы 500 дана. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2011 ж.

27. Адамкулов Н.М .- «Краткий иллюстрированный словарь изобразительного искусства» Учебно-справочное пособие для студентов педагогических вузов4,3 б.т. Алматы: Каз НПУ им. Абая, 2011

28. Адамкулов Н.М .- «Қазіргі бейнелеу өнеріндегі форма құрастыру мәдениеті»// РНМ журнал «Этнохудожественная культура», № 3 Алматы 2011. – С. 9-12// РНМ журнал «Этнохудожественная культура», № 4- Алматы 2011. – С. 28-30

29. Адамкулов Н.М .- «Болашақ мамандарының кәсіби жетілдіру» Алматы 2011. – С. 34-35

30. Адамкулов Н.М .- «Мәдениет саласындағы ақпараттық технология бойынша оқытудың ерекшеліктері» // РНМ журнал «Этнохудожественная культура», № 5- Алматы 2011.–С. 6-7

31. Адамкулов Н.М .- «Әдістемелік нұсқау» «Кәсіптік білім» мамандығы студенттері және «Технология» пәні мұғалімдеріне арналған оқулық Көлемі 11 б.т. Тарламы 500 дана. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2012 ж

32. Адамкулов Н.М.- «Мектептегі термебау өнері» «Кәсіптік білім» мамандығы студенттері және «Технология» пәні мұғалімдеріне арналған оқулық Көлемі 11 б.т. Тарламы 500 дана. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2012 ж.

33. Адамкулов Н.М .- «Оқушыларға қазақтың қолөнер бұйымдарын жасату арқылы еңбекке тәрбиелеу» «Қазақстан Республикасы халқының материалдық емес мәдени мұралары» Халықаралық ғылыми практикалық конференция  8-9 Маусым 2012 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ 2012 ж.

34. Адамкулов Н.М.- «Қазақстандық және шетелдік  шеберлер көрмесі» Қазақстан Республикасы халқының материалдық емес мәдени мұралары» Халықаралық ғылыми практикалық конференция көрмесі 8-9 Маусым 2012 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ 2012 ж.

35. Адамкулов Н.М.- «Студенттерге қазақтың қолөнер бұйымдарын жасату  арқылы еңбекке«Қазақстан Республикасында Үздіксіз көркемсуреттік білім беру: сәндік қолданбалы өнер-2012» Халықаралық ғылыми практикалық конференция  28 Абай атындағы Қазақ ҰПУ

36. Адамкулов Н.М.- «Қазақстандық және шетелдік  шеберлер көрмесі» «Қазақстан Республикасында Үздіксіз көркемсуреттік білім беру: сәндік қолданбалы өнер-2012» Халықаралық ғылыми практикалық конференция  көрмесі 28 Сәуір 2012 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ 2012 ж

37. Адамкулов Н.М .- «Күнделікті қолданылатын қолөнер бұйымдарының технологиясы» «Кәсіптік білім» мамандығы студенттері және «Технология» пәні мұғалімдеріне арналған оқулық Көлемі 11 б.т. Тарламы 500 дана. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2013 ж.

38. «Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі». ЖОО студенттеріне арналған оқулық. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2014 ж.

39. Технология пәнін оқыту әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептерге арналған оқулық. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2015 ж.

40.Адамкулов Н.М .- «Қазақтың музыкалық аспаптары түкі тілдес халықтарымен ұқсастық негіздері» «Халықаралық саз аспаптары және түркі халықтарының аспаптық музыкасы»

41. Халықаралық СИМПОЗИУМ материалдары 25-26 сәуір, 2013 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ, Көркемсурет

42. Адамкулов Н.М .- «Қазақстандық және шетелдік саз аспаптарын жасаушы шеберлер көрмесі» «Халықаралық саз аспаптары және түркі халықтарының аспаптық музыкасы» Халықаралық СИМПОЗИУМ көрмесі. 25-26 сәуір, 2013 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ, Көркемсурет факультеті

43. «Бейнелеу өнері» Учебник,  Алматы 2014

44. «Технология пәнін оқыту әдістемесі» Учебник, Алматы 2015 г

Ахметов Бакыт Базарбекович

Ахметов Бакыт Базарбекович

Старший преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ученая степень и звание:старший преподаватель

Научные интересы:Развитие графического образования студентов на основе предмета композиции

Читаемые курсы:Композиция; Специальная композиция; Композиция в дизайне.

Достижения:Награжден почетной грамотой за активное участие в выставке народного прикладного искусства ко Дню Алматинской области по живописи на тему «20-летие Независимости Республики Казахстан», город Талдыкорган 2013г.

Научные публикации: 1.«Обучение студентов народной педагогике в высшей школе средствами изобразительного искусства» (мақала) Республик. Науч. – практич. конференция. «Жансүгіров тағылымы» Талдыкорган 2012г.

2.«.Преемственное обучение в системе образования» (мақала) Республик. Науч. – практич. конференция. «Жансүгіров тағылымы» Талдыкорган 2011г.

3.«Болашақ мұғалімдерді өнер пәнін оқытуға дайындау мазмұны». (мақала)  «Кәсіби білім беру жүйесіндегі көркемөнердің мәдени интелектуалдық мүмкіндіктері»Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 20 мамыр 2013 жыл.Алматы, ҚМҚПУ.

Баримбеков Жакан Шельбаевич

Баримбеков Жакан Шельбаевич

Академический профессор кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ученая степень и звание:доцент искусствоведения (ВАК, 1994 г.), академический профессор,   член-корреспондент Академии Художеств РК

Научные интересы:Проблемы современных традиций декоративно-прикладного искусства

Читаемые курсы:Графика,Мозаика из различных материалов,Проектирование дизайна одежды.

Достижения:Ознакомление учащейся молодежи с казахским народным орнаментом (грант ректора, 2010г.), Инновациялық графикалық планшет арқылы бейнелеу өнері және дизайн саласындағы әдістемеге өзгерістер еңгізу (2012 ж.)

Научные публикации: 1) Орнаментальное искусство казахов // 1.Materialy Y1 mesinarodni vedecko – praktika conference  (veda a tecnologie krok do budoucnosti -2010)       -С. 81-84.

2)  В будущее без коррупции// Жансугуровские чтение. Талдыкорган 2010 г. –С. 47-53.

3) Қазақ ою-өрнектері //  Алматы, «АБДИ компани» Акционерлік Қоғамы.  

4) В капле краски- весь мир//Алматы, «Даир Баспа» 2011 г.-С. 5-7.

 4) Проблемы духовности в произведениях  И.Жансугурова// Материалы Республиканской научно-прак. Конференции «Жансугуровские чтения, посвященного 20 летию независимости РК»  2011 г.- С. 40-45.

5) Казахский орнамент//Талдыкорган 2012г.-С.144.

6) Ою-өрнек-қазақтың өрелі өнері // Алматы «Дәстүр» 2012 ж. – П.44-47.

7) Узоры Жетысу //  г. Талдыкорган, ЖГУ им. И. Жансугурова 2014 г. –С.78.

8) Кітап-альбом «Тарихы терең  Талдыкорган»  Алматы «Дәуір» 2012 ж. П.-215

9) Жизнь в науке (Ученые РК)    Алматы «Ғылым» 2013 г.- С.180.

Бекбергенова Айнур Сейдигабыловна
 

Бекбергенова Айнур Сейдигабыловна

Старший преподователь кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ученая степень и звание:магистрИскусства (Графика)

Научные интересы:Проблемы современных традиций декоративно-прикладного искусства

Читаемые курсы:Основыкомпозиции; Профессиональный каз(рус) язык; Материаловедение в графическом дизайне.

Достижения:Диплом международной олимпиады г. Алматы, 2014г

Научные публикации: 1) «Өркенді өнер сыры-шеберлікте» шығармашылық көрме ҚазҰПУ, Кәсіптік білім кафедрасы Алматы қ., 2012 ж

2)«Ғажайып өнер әлемі» шығармашылық туындылар көрмесі ҚазҰПУ, Кәсіптік білім кафедрасы Алматы қ., 2013 ж.

3.«Үйлену оңай-үй болу қиын» «Кәсіби білім беру жүйесіндегі көркем өнердің мәдени-интеллектуалдық мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ҚазмемқызПУ, Алматы қ, 2013 ж. УДК 37.0, ББК 74.04, К 26, 2013 ж.

4. «Натюрморт жанрының даму кезеңдері» / «Ғылым, білім және инновация-Қазақстан - 2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары. Халықаралық тәжірибелік конференция, Талдықорған 2014 ж.

Дюсупова Айгерим Нурлановна

Дюсупова Айгерим Нурлановна

преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ученая степень и звание:преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна

Научные интересы:Проблемы современных традиций декоративно-прикладного искусства, Профессиональная организация учебно-методических и научно-исследовательских работ

Читаемые курсы:Проектирование обьектов графического дизайна 1,2,3,4,5,; Элементы и процессы графического дизайна 1,2,3,4; Реклама в графическом дизайне; Специальные виды рекламы

Научные публикации:

1)  1)  В будущее без коррупции//  Жансугуровские чтение. Талдыкорган 2010 г. –С. 47-53.

2) В капле краски- весь мир//Алматы, «Даир Баспа» 2011 г.-С. 5-7.

 3) Проблемы духовности в произведениях  И.Жансугурова// Материалы Республиканской научно-прак. Конференции «Жансугуровские чтения, посвященного 20 летию независимости РК»  2011 г.- С. 40-45.

Камбаров Жумабек Шергалиевич

Камбаров Жумабек Шергалиевич

Старший преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ученая степень и звание:старший преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна

Научные интересы:Проблемы современных традиций декоративно-прикладного искусства, Профессиональная организация учебно-методических и научно-исследовательских работ

Читаемые курсы:Методика преподавания черчения,  Основы промышленной графики, Методика преподавания ИЗО, Дизайн мебели, Наглядная геометрия

Достижения:Грамота городского маслихата, г. Талдыкорган, 2012 г. К 40-летию образования университета был награжден грамотой ректора ЖГУ им. И.Жансугурова,2012 г.,  почетная грамота совета дизайнеров РК, г. Алматы, 2012г.  

Научные публикации: 1) Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі // Оқулық. Алматы – 2014ж .

2)  Технология пәнін оқыту әдістемесі// Оқулық, Алматы - 2010 ж.

3)  В будущее без коррупции//  Жансугуровские чтение. Талдыкорган 2010 г. –С. 47-53.

4) В капле краски- весь мир//Алматы, «Даир Баспа» 2011 г.-С. 5-7.

 4) Проблемы духовности в произведениях  И.Жансугурова// Материалы Республиканской научно-прак. Конференции «Жансугуровские чтения, посвященного 20 летию независимости РК»  2011 г.- С. 40-45.

Кыдырбекова Эльмира Сериковна

Кыдырбекова Эльмира Сериковна

Преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ученая степень и звание:магистр преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна.

Научные интересы:Современные техники в живописи. Национальный колорит в современной живописи.

Читаемые курсы:Рисунок, Академический рисунок, Специальный рисунок.

Достижения:Применение планшета «intous 4m»на предметах дизайнадля развитие творческой способности студента. Руководитель научного проекта Баримбеков Ж.Ш., исполнители Абдильдаев М.Д., Ахметов Б.Б., Ожарова Г.М.,Утельбаева Д.Б.,Кыдырбекова Э.С.

Научные публикации: Недели дизайна в Алмате. Картина. Галерея А.Кастеева. 22-23 ноябрь. Алматы, 2013

Недели дизайна в Астане. Картина. Ә.Қастеев мұражайы. 26-28 октябрь. Астана, 2013

Участие на выставке к 110- летию А.Кастеева «Мир А.Кастеева» 01.06.2014г. Талдыкорган.

Художественная галерея Алматинской области.

Участие на выставке 110 летие Народного художника А.Кастеева. Сертификат   Картина «Пейзаж» Галерея А.Кастеева. Алматы. 21.11.2014 г

Нуртилеуов Сапар Мухамерович

Нуртилеуов Сапар Мухамерович

Старший преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ученая степень и звание:старший преподаватель

Научные интересы:Развитие графического образования студентов на основе предмета черчения

Читаемые курсы:Инженерная графика, Основы черчения, Методика преподавания черчения, Пластическая анатомия, Начертательная геометрия и  перспектива, Линейная перспектива.

Достижения:Ознакомление учащейся молодежи с казахским народным прикладным искусством (2012 г.). Выставка народного прикладного искусства,( виды народных инструментов, кумысный набор, торсык и т.д.), Талдыкорган 2012г.

Научные публикации: «Обучение студентов народной педагогике в высшей школе средствами изобразительного искусства» (мақала) Республик. Науч. – практич. конференция. «Жансүгіров тағылымы» Талдықорған 2009ж

2.«Орта мектептерде оқушыларға сызу пәнін оқытудың маңыздылығы» (мақала) «Білім - образование» журналы, Алматы 2009 ж, №4

3.«Жастарға ұлттық тәрбие берудің маңызы» (мақала)   Хабаршы, ҚазҰПУ, Алматы 2009ж, №1

4.«.Преемственное обучение в системе образования» (мақала) Республик. Науч. – практич. конференция. «Жансүгіров тағылымы» Талдықорған 2011ж

5.«Болашақ мұғалімдерді өнер пәнін оқытуға дайындау мазмұны». (мақала)  «Кәсіби білім беру жүйесіндегі көркемөнердің мәдени интелектуалдық мүмкіндіктері»Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.20 мамыр 2013 жыл.Алматы,ҚМҚПУ.

6. «Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» /Оқу құралы, Алматы, 2013 ж., 130 бб.

7. «Орта мектептерде бейнелеу өнерін оқытудың мақсаттары мен міндеттерді» / Мақала, «Ел-назар» Республикалық журналы, Талдықорған, 2013 ж. №12.

8. «Бейнелеу өнері сабағында перспектива заңдылықтарын меңгерудің маңыздылығы» / Мақала, «Ізденіс» Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы , 2014ж., №1.

9. «Технология сабағында ақпараттық жүйе арқылы оқытудың негіздері» / Мақала, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Ғылым, Білім және инновация- «Қазақстан - 2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары», Талдықорған, 2014ж.

Ожарова Гульнара Махатаевна

Ожарова Гульнара Махатаевна

Старший преподаватель

кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ученая степень, ученое звание: Магистр образования

Научная школа: Магистратура КазНПУ им.Абая

Научные интересы: Научное прикладное искусство

Читаемые курсы: Проектирование объектов графического дизайна - 1,2,3,4,5,  Элементы и процессы графического дизайна 1,2,3,4,  Специальные виды рекламы, Реклама и печатная графика, Дизайн одежды и рестоврация, История и теория  изобразительного искусства.

Достижения преподавателя: Диплом международного фестиваля моды «Аспара»

Научные публикации: 1. Дамушы тұлғаның эстетикалық талғамын қазақ халқының ұлттық қолөнері арқылы қалыптастыру. БАСТАУЫШ МЕКТЕП. Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал.

№2.2010ж. 3 б.б.

2. Өнер тарихы сабағында инновациялық технологияларды қолдану арқылы білімгерлердің шығармашылық біліктілігін, пәнге қызығушылығын арттыру. Бейнелеу өнері және сызу (мектепте және ЖОО-да лқыту) Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. №4.2010ж.

3. Өнер тарихы сабағында электронды оқулықтарды қолдану. Педагогикалық кеңес Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал.

№6.2010ж. 3 б.б.

4. Халық мұрасындағы ұлттық өрнек пен реңдердің эстетикалық мәні. «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 б.б.

5. Көркемдік талғам дәстүрлі өнер арқылы қалыптасады. Тәрбие құралы Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. №5.2012. 2 б.б.

6. Ұлттық өрнекпен пен реңдердің танымдық-эстетикалық мәні. Тәрбие құралы Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. №6.2012. 2 б.б.

7. Графикалық дизайн пәндерінде «intous4 m» графикалық планшетін қолдану арқылы білімгерлердің шығармашылық қабілеттерін дамыту. «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 4 б.б.

8. «Дәстүрлі өнерді насихаттау және жетілдіру маңызы». «Наука, образование и инновация – факторы реализации Стратегии «Казахстан – 2050»Халықаралық ғылымитәжірибелік конференция жинағы. 2014 ж. қазан.

9. «Intous4 M» графикалық планшетін қолдану арқылы білімгерлердің қабілетін дамыту». «Қазақстан жоғары мектебі» (ВАК) журналы. №1 2014 ж

Утельбаева Динара Бауржановна

Утельбаева Динара Бауржановна

Преподаватель

кафедры Изобразительного искусства и дизайна

E-mail:utelbayevadinara1986@gmail.com

Ученая степень, ученое звание: Магистр педагогических наук

Научная школа: Институт магистратуры и PhDдокторантуры  КазНПУ им.Абая

Научные интересы: Научное изобразительное искусство искусство

Читаемые курсы: Типология графического дизайна,  Живопись 1,2,3, Декоративная живопись 1,2,3, Академическая живопись, Техника декорирования, Цветоведение

Достижения преподавателя: Обладатель гранта ректора по научному проекту,  организовала персональную  выставку творческих работ

Научные публикации:1.«Қазақстан бейнелеу өнері» (Хабаршы. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ. - 2009. – №3 (20).-84 бет);

2. «Қазақ мәдени мұралары арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын дамыту ерекшеліктері» (Әлеуметтік‑саяси ғылымдар: мәселелер мен ойлары. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. - 574 бет);

3. «Оқушылардың эстетикалық талғамын дамытуда мәдени мұраны қолдану» (Этнокөркеммәдениет. – Алматы: «Сигнет‑принт», 2011. – №2. – 40 бет);

4.  «Студенттердің эстетикалық талғамын дамытуда қазақ мәдени мұрасының алатын орны»(«Тұран‑Астана» университеті,2012);

5.«Студенттерді  адамгершілік  құндылықтар  негізінде  тәрбиелеу» «Тұран‑Астана» университеті, 2012);

6. «Духовно-нравственное развитие средствами художественно эстетического воспитания» («Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Талдықорған: І.Жансүгіров атындаңғы ЖМУ, 2012. – 47 бет);

7. «Интербелсенді оқыту әдістемесін қолданудың педагогикалық шарттары» (Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективалары халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары ІІІ бөлім. Талдықорған: І.Жансүгіров атындаңғы ЖМУ, 2012. – 423 бет);

8.  «Инновациялық  «intous4 m» планшетін көркем-графика саласында пайдаланудың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері»(«Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция. Талдықорған: І.Жансүгіров атындаңғы ЖМУ, 2013. – 423 бет);

9. «Развитие личности ребенка в изобразительной деятельности»(«Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция. Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2013. – 94бет);

10. «Некоторые вопросыкомпозиции» (Вестник.Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2013.).

11 .«Эстетикалық талғамды дамытуда бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктерін ескеру» (Ізденіс. – Алматы, 2014)

12. «Натюрморт жанрының даму кезеңдері» («Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2014. – 150бет).

13.Методическое пособие: «Плэнерлік практика бойынша әдістемелік нұсқа» 5В042100 –  «Дизайн» мамандығының студенттеріне арналған. Астана: Тұран-Астана университеті, 2011.

14.Учебно-методическое пособие «Инновациялық «wacom intuos4 m» графикалық планшеті: теория және практика» Талдықорған:І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2013