Аликенова Кульпан Нургазиевна

Аликенова Кульпан Нургазиевна

Доцент кафедры философии и политологии

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

              Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент,научная школа: соискатель КазНУ им. аль-Фараби (2002-2007),защита диссертации КазНУ им. аль-Фараби2007г.

Научные интересы: Особенности вестернизации традиционной культуры казахов. 24.00.01 – теория и история культуры

Читаемые курсы: История и философия науки, философия, культурология, политология

Достижения: - Нагрудный знак «Ы.АЛТЫНСАРИН» 01.09. 2010 г.

 «За вклад в разитие образования в ВУЗ-е и   образования и воспитания молодежи» почетная грамота акима города Талдыкорган(2012);

Научные публикации: 1) «Найман» этнонимінің этимологиясы // І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2011. № 2-3. – 126-130 бб.

2)  Абылайдың қолбасшы, саяси қайраткер ретінде қалыптасуы // Тарих Қазақстан мектебін-де. Республикалық оқу-әдістемелік журнал. – 2011. –№ 4 (28). – 35-38 бб.  

3) Тәуекел ханның билігі және сыртқы саясаттағы позициясы // Тарих Қазақстан мектебінде. Республикалық оқу-әдістемелік журнал. – 2011. –№ 5 (29). – 46-52 бб.  

4) Шағатай мемлекетінің тарихы // І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2012. – №2-3. – 64-71 бб.

4) «Қыпшақ», «половец», «куман» этнонимінің мән-мағынасы // Қазақ тарихы. – 2014. – №7 (130). – 27-28 бб.

5) Свет Қазақ Елі // Казахстанская правда. – 2014. – №37. – 22 февраль. – 3 б.

6) Ортағасырлық қыпшақтар тарихының зерттелуі // «Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан - 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған: І. Жансүгіров ат. ЖМУ, 2014. – 24-25 қазан. – 60-62 бб.

7) Түркі-табғаш (қытай) қарым-қатынастары және оның түркі өркениетіне әсері // «Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан - 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған: І. Жансүгіров ат. ЖМУ, 2014. – 24-25 қазан. – 62-67 бб.

8) «Қазақ Елі – Мәңгілік Ел» // «Ұлытау етегіндегі ой толғау» аймақтық конференцияның материалдары. – Талдықорған, 2014. – 1 қазан. – 17-20 бб.

9) Тарих үдерісіндегі қазақ ирредентасының қалыптасуы (ХҮІ-ХІХ ғғ.) // «Орталық Азияның қазақ диаспорасы: тарих – мәдениет – ескерткіштер» атты Халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Алматы, 2014. – 5 желтоқсан.

10) Шағатай ұлысындағы дулат әмірлері // Арабаев ат. Қырғыз ұлттық университетінің Хабаршысы. – Бішкек, 2014. – № 4. – 29-34 бб.

Бельгибеков Ербосын  Сырдарбекович

Бельгибеков Ербосын  Сырдарбекович

Ст.преподаватель кафедры философии и политологии

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Читаемые курсыосновы права

Научные публикации:

1.«Сыбайлас жемқорлық – қоғамды ірітетін дерт»

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «Қазақстандық еуропаға жол»: экономика, білім және ғылым 2010 ж. 242-247 бб.

2.«Жоғарғы оқу орнында жемқорлыққа жол жоқ»

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «Жемқорлықтың алдын алу- ҚР –ның тұрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі»: 2010 ж. 85-87 бб.

3.Ұйымдасқан қылмыстылықпен  күресу мәселелері

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «Сыбайлас  жемқорлық  күрес  жүргізудің  саяси,құқықтық,  әлеуметтік-экономикалы  қырлары  және  кәсіпкерлікті  қорғау»атты  Республикалық  ғылыми-тәжрибелік  конференция: 2011ж.12- қазан

4.Қылмыстық  ниет  туралы  әртүрлі  теориялық  көзқарастар  және  оның  мәні

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Еуразия  кеңістігіндегі  білім  мен  ғылымды  ұштастыру  мәселелері  мен  перспективасы.

Халықаралық  ғылыми- тәжрибелік  конференция, 2012 ж.

19-20  қазан.

5.Қазақстан  республикасының  қауіпсіздігін  жедел- іздестіру  қызметі  арқылы  құқықтық  қорғау

Алматы  облысы  әкімшілігі, ЖМУ

«Жаhандандыру  кезіндегі  терроризм  және  діни  экстремизмнің  алдын  алу  мәселелері).

Республикалық  ғылыми-тәжрибелік  конференция, июнь 2013 ж.

6.Ұйымдасқан  қылмыстылықтың  кәзіргі  таңдағы  көрінісі

Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  Ұлттық  Университеті, КазҰУ

Хабаршысы, Заң  сериясы  номері-3(63)

Алматы, Қазақ  университеті, 2012 ж.

7.Topical   Issues  of  Providing  Legal  Protection  of  Interests

Of  the  Personality  in  the  Republic  of  Kazakhstan (  Life

Science  Jourral- 20137-N(3)7- P.2247-22527

.Публикации  в  научном  журнале,  входящем  в  международные  информационные  ресурсы Web of Knowl-

Edge (  Thoson  Reuters,  США)  и  базу  данных  Scopus( ElseVier, Нидерланды).  2013ж. 10(3)  Life

Science  Journa  2247-2252бб.

8. «Жедел- іздестіру  қызметінің  негіздері», оқу  құралы-2013г. ISBN 978-601-216-202-8,  267 бет.

9.« Криминалистика  мен  қылмыстың  жекелеген  түрлерін  тергеу  әдістемесі» , оқу  құралы  -2013 г.

ISBN 978-601-216-204-2,  100 бет.

10.« Сот  сараптамасы  мен  сот  медицинасы  және  психиатриясы» оқу  құралы-2013 г.

ISBN 978-601-216-203-5, 86 бет

Берикова Айган Калиевна

Берикова Айган Калиевна

доцент кафедры философии и политологии

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент,научная школа: аспирант ЖГУ им. И.Жансугурова (1997-2000),защита диссертации Институт философии и политологии МОН РК 2010г.

Научные интересы: Справедливость как социально-нравственная проблема, социальная философия, социальная стратификация, этика

Читаемые курсы: философия,социология

Научные публикации:

1.Философская концептуализация идеи справедливости //Поиск, 2009. №2. С.139-142

2.Социальная  стратификация  казахстанского  общества//Материалы IIIОбщероссийской научно-практической конференции.Вып.1.Красноярск: Научно-инновационный центр, 2011г. С.264-266.

3. К  вопросу  об  индустриально-инновационном  развитии  страны//Вестник  ЖГУ.  2011г. №1. С. 30-33.

4. О природе коррупции //Материалы Республиканской научно-практической конференции.Талдыкорган. 2011. С.67-73.

5. Справедливость (социально-философский анализ)Талдыкорган, 2011.115c.

6. О псевдорелигиозности в современных условиях Вестник  ЖГУ, №4, 2011.С.96-98

7. Духовность (социально-философский анализ)//Материалы международной научно-практической конференции. Талдыкорган,  II часть, 2012. С.214-217.

8. Рухани құндылықтардың қалыптасуында дәстүрлі діндердің рөлі туралы//Халықаралық ғылыми-тәжіребелік конференцияныңматериалдары.Талдықорған, 06 сәуір 2013 ж. 82-85б.

9. Қоғамдағы діни ахуал//Республикалық ғылыми-тәжіребелік конференцияныңматериалдары.Талдықорған, 14 маусым 2013 ж. 71-74б.

10.Понятие справедливости в социально-этической концепции//аль-ФарабиI Халықаралық Фараби форумының материалдары. Алматы, 02-12 сәуір 2014 ж. 235-239б.

Енсеева Венера Турсынакыновна

Енсеева Венера Турсынакыновна

магистр социологических наук

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ученая степень и звание: магистр социологических наук, защита магистерской диссертации КазНУ им. аль-Фараби2005г.

Научные интересы: Социальная структура общества, политичсекая социология

Читаемые курсы:Социология, политология

Научные публикации: 1) ЖМУ-дің 40 жылдығына орай өткізілген. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған 2012 ж. «Саясат субъектілері»

2) «Дін және діл: кеше, бүгін, ертең» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция ЖМУ, Талдықорған 2012 ж. «Қазақстанның қазіргі діни ахуалы»

3) «Тұлғалық шығармашылықтың әлеуметтік, тарихи және дүниетанымдық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Сәуірдің 6-сы, 2013 жыл Талдықорған қаласы.  «Индустриялық және постиндустриялық қоғам: еңбектің өрлеуі мен құлдырауы».

4) «Жаһандану кезіндегі терроризм және экстремизмнің алдын алу мәселелері (құқықтық аспектілері мен тәжірибесі)» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 14 маусым, Талдықорған 2013 жыл. «Қазақстандағы саяси мәдениет мәселелері»

5) «Діннің әлеуметтік мәні. Э.Дюркгейм «діни өмірдің қарапайым формалары» Вестник КазНУ №2 (49), 2014, стр 154-160

6) «Әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі әдісінің бірі- үй шаруашылығы» II форум молодых социологов Казахстана (в рамках V Конгресса социологов Казахстана «Статегия «Казахстан – 2050: социальное развитие общества» и V Конгресса социологов тюркоязычных стран «Национальные стратегии развития тюркоязычных стран») Алматы 2014 стр.111-120

7) «Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың арасындағы қарым-қатынастарға әлеуметтік талдау» Астанинский социологический форум, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан.  28 ноября 2014 года, г. Астана.

Игенбай Айдос Назкенулы

Игенбай Айдос Назкенулы

преподаватель кафедры философии и политологии

 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ученая степень и звание: магистр социологических наук, преподаватель, научная школа: магистратура КазНУ им. аль-Фараби(2012)

Научные интересы: Профессиональная ориентация молодежи, социальный аспект.

Читаемые курсы:Социология, политология

Научные публикации: 1) «Еңбек нарығындарды жұмыспен қамту» Қазіргі қазақстандағы иновациялық даму және ғылымның қажеттілігі

IV Халықаралық  ғылыми конференция

2)  «Ауыл жастарының кәсіби әлеуметтенуі» Жастар ғылымда-2011

IV Халықаралық форум

3) «Қазіргі жастардың еңбек нарығын реттеудің әлеуметтік механизімдері» Иновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане

VМеждунородная научная конференция

4) «Салт-дәстүр әлеуметтік институт ретінде» Инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане

VIIМеждународная научная конференция

5) «Діннің әлеуметтік мәні. Э.Дюркгейм «діни өмірдің қарапайым формалары» Вестник КазНУ №2 (49), 2014, стр 154-160

6) «Әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі әдісінің бірі- үй шаруашылығы» II форум молодых социологов Казахстана (в рамках V Конгресса социологов Казахстана «Статегия «Казахстан – 2050: социальное развитие общества» и V Конгресса социологов тюркоязычных стран «Национальные стратегии развития тюркоязычных стран») Алматы 2014 стр.111-120

7) «Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың арасындағы қарым-қатынастарға әлеуметтік талдау» Астанинский социологический форум,посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан.  28 ноября 2014 года,г. Астана.

Исагалиева Гульнар Даниярбековна

Исагалиева Гульнар Даниярбековна

Старший преподаватель кафедры философии и политологии

E-mail: qulnar _ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ученая степень и звание:старший преподаватель,научная школа:аспирант КазНУ им. аль-Фараби (1981-1984),

Научные интересы: научное предвидение, социальное прогнозирование, религиозная культура.

Читаемые курсы: философия, социология, политология

Достижения:- Почётный работник образования РК,  грамота  акима Алматинской области, грамота ректора ЖГУ им. И. Жансугурова Бектурганова А. Е.

Научные публикации

1).«Коррупция как социально–политическое явление»Материалы Республиканской научно- практической конференции «Профилактика как мера борьбы с коррупционными правонарушениями в условиях перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию» -18 ноября 2010  5стр.

2).«Общественное мнение как фактор противостояния коррупции» Материалы научно-практической конф. «Политические,правовые и социально- экономические аспекты борьбы с коррупцией» Талдыкорган,2011 4 стр.

3).«Религиозная культура молодёжи Казахстана»

Материалы Республиканской научно-практической конференции «Жансугуровские чтения» 1часть, 28-29 октября,Талдыкорган-2011 5  стр.

4).«Религиозная идентификация молодёжи Алматинской области»Материалы международной научно-теорет. конф., посвящённой 20 –летию Независимости Республики Казахстан,12 ноября 2011

4 стр. 5).«Социальное прогнозирование в Казахстане» Материалы Международной научно-практической конференции «  Проблемы и перспективы интеграциинаукии образования в евразийском пространстве» 19-20 октября. Талдыкорган-2012       6)«Инновационнность и традиционность в преподавании философии»Материалы региональной научно-методической конференции» Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс- основа качественного образования»-25 января, Талдыкорган-2013            5стр.7)«Моральные нормы- важнейшая составляющая религиозной культуры»     Материалы Международной научно-практической конференции

«Социальные,исторические и мировоззренческие проблемы личностного творчества» -06 апреля Талдыкорган-2013

8).«Проектное обучение в процессе изучения социологии»                Материалы Международной научно-практической конференции

«Образование –наука-общество»-25-26 октября 2013,Талдыкорган-2013

9).«Метод кейс-стади в преподавании социологии» Материалы региональной научно-методической конференции «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс- основа качественного образования» 7-8 февраля 2014

10).«Геополитика Казахстана в меняющемся мире» Материалы Международной научно-практической конференции«Наука, образование и инновация- факторы реализации стратегии «Кзазахстан-2050»-25-25 октября, Талдыкорган-2014

Калханова Альфия Нуркасовна

Калханова Альфия Нуркасовна

 Заведующая кафедрой философии и политологии

E-mail: k.alfia - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

             Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ученая степень и звание: кандидат исторических наук, доцент,научная школа: аспирантура КазНУ  им. аль-Фараби (2001-2004), защита диссертации (2010)

Научные интересы: Государственно-политическая идеология в Казахстане

Читаемые курсы: политология, социология,  основы права

Достижения: грамота  акима Алматинской области, грамота ректора ЖГУ им. И. Жансугурова Бектурганова А. Е.; повышение квалификации в Чехии, г. Прага, центр повышения квалификации EURASS (2013)

Научные публикации: 1) Национальная интеллигенция и «красный террор» Материалы международной научной конференции «Историческая наука Казахстана: актуальные проблемы, достижения и перспективы». Бекмахановские чтения. Алматы 2010; 2) Казахстан и мировой опыт партийно-политической системы Материалы международной научной конференции. Алматы 2010;          3)Анализ лучших практик международного опыта в сфере борьбы с коррупцией. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Политические, правовые и социально-экономические аспекты борьбы с коррупцией». Талдыкорган, 2011. 4) Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции. Материалы международного обучающего семинара «Международная аккредитация: проблемы и перспективы». Талдыкорган, 2011. 5) Современные тенденции в идеологии РК. Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в евразийском пространстве». Талдыкорган, 2012; 6) Роль первого Президента страны в создании новой государственной идеологии. Международный форум Первые Назарбаевские чтения «Новый Казахстан в новом мире». Астана, 2012; 7)Новая гоударственная идеология в свете стратегии «Казахстан - 2050». Материалы Республиканского Конгресса политологов. Астана, апрель 2014; 8) Стратегия «Казахстан 2050-новые возможности политического продвижения женщин». Научный журнал «Futurum», Чехия, Прага, 2014; 9)Миролюбивая политика Президента РК и ее роль в формировании государственной идеологии. Межд.форум «Ученые Центральной Азии за » Астана, 24 ноября 2014; 10)Contrіbution to World Culture and Hіstory, Outstandіng Kazakh Scіentіst Chokan Valіhanov, International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development  Issue 5, Vol.1 (Dec.-Jan 2015) Available online on http://www.rspublication.com/ijeted/ijeted_index.htm     ISSN 2249-6149

Касабек Аманжол

Касабек Аманжол

Директор Центра исследования «Философии науки и краеведения»(Жетсуский государственный университет им. И.Жансугурова)

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ученая степень и звание: доктор философских наук, профессор, академик АСН РК

научная школа: МГУ имени М.В.Ломоносова

Научные интересы: Ленинская концепция познания социальной деятельности и современность (теоретико-методологический аспект) шифр 09.00.01.- онтология и теория познания.

Читаемые курсы: История и философия науки (магистратура).

Достижения: Награжден юбилейной медалью “Қазақстан Республикасына 10 жыл". Почетный гражданин Алматинской области, Почетный гражданин города Талдыкорган.

Научные публикации: 1) Қадырғали Жалайыр дүниетанымы // «Қазақ халқының философиялық мұрасы» т.6. 3 п.л.

2) Тарихи-философиялық таным: әдіснамалық шолу

// «Қазақ халқының философиялық мұрасы», т.14. Астана, 2006, 2 п.л.

3) Әлеуметтік қызмет және әлеуметтік таным //

 «Қазақ халқының философиялық мұрасы», т.17. Астана, 2006, 4 п.л.

4) Казахское просвещение // «Основы философии» - Алматы, 2012, 0,6 п.л.

5) Кісілік ұғымы туралы ойлар // «Тұлғалық шығармашылықтың әлеуметтік, тарихи және дүниетанымдық мәселелері» - Талдықорған, 2013, 0,4 б.т.

Личностно-ориентированная философия, доклад

1-й Казахстанский философский Конгресс. «Философия в современном мире»: стратегия развития. - Алматы, 2013, 0,5 п.л.

6) Онтологические основания гуманитарного и правового знания // Международная научно-практическая конференция «Образование – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия», Талдыкорган, 2013, 0,5 п.л.

7) Кісілік дүниетаным және ұлттық рух // Халықаралық конференция «Қазақтану және ұлттық инновация», Алматы, 2013, 0,5 б.т.

8) Қала тарихындағы жалпылық пен жалқылық қатынастары // «Тұңғиық сыр тұнған – қасиетті Талдықорған»- Талдықорған, 2013, 0,6 б.т.

9) Кісі болмысы: әлеуметтік қызмет көріністері7

Монография7 Талдықорған, 2014, 12 б.т.

10) Қадырғали Жалайырдың тарих философиясының айшықтары // «Қазақ философиясы тарихы», 2 том. Алматы, 2014, 3 б.т.

Нурбосынова Лаура Сакеновна

Нурбосынова Лаура Сакеновна

Доцент кафедры философии и политологии

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

             Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент,научная школа: аспирант ЖГУ им. И.Жансугурова (1998-2001),защита диссертации КазНУ им. аль-Фараби 2003г.

Научные интересы: Философский генезис и понятие смысла жизни: социально-философский анализ 09.00.11 – социальная философия

Читаемые курсы: философия, культурология, политология

Научные публикации: Человек как социально-этическая проблема. Материалы международной научно-практической конференции «Семья в современном обществе: состояние и перспективы». С.121-123.

2.      Смысл жизни: философский анализ. Научный журнал «КРЕДО».№4. СПб., 2007. С.261-272.

3.      Человек и общество: дилемма современного развития. Научный журнал «КРЕДО».№1. СПб., 2008. С.219-231

4.      Смысл  как  философская  проблема. Поиск,  №  3, 2009. 123-126с.

5.      Интегративное понятие духовности. Региональная научно-практическая конференция «Религия и менталитет: вчера, сегодня, завтра». Декабрь2012

6.      Проблема человека в условиях развития казахстанского общества. Международная научно-практическая конференция «Проблемы и песпективы интеграции науки и образования в евразийском пространстве». Талдыкорган, 2012

7.      Совершенствование жизненных смыслов как залог процветания независимого Казахстана. Международная научно-практическая конференция в рамках проекта Қазақ елі – Жерұйық. Алматы,2011

8.      Проблема человека в философском творчестве Абая. Международная научно-практическая конференция «Социально-исторические и мировоззренческие проблемы личностного творчества». Талдыкорган 2013.

9.      Свобода как неотъемлемый фактор реализации человека на путях преодоления экстремизма и терроризма. Международная научно-практическая конференция «Проблемы противодействия терроризма и религиозного экстремизма в условиях глобализации». Талдыкорган, 2013

10.  Проблема сущности человека, смысла его бытия в казахской социально-философской мысли.Теоретический журнал «new CREDO» №2(74).СПб,2013

Человек, смысл его существования как основа казахской философии. Теоретический журнал «new CREDO» №3(75).Т.1.СПб,2013

Рахипова Сайра Касымовна

Рахипова Сайра Касымовна

Доцент кафедры философии и политологии

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

              Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 Ученая степень и звание: кандидат философских наук, доцент,научная школа: соискатель КазНУ им. аль-Фараби (2007-2010),защита диссертации КазНУ им. аль-Фараби2010г.

Научные интересы: Культурное наследие  историкоө-философские аспекты 09.00.03 -  история философии

Читаемые курсы: Философия, культурология, политология

Научные публикации: ) Жаһандану және тәуелсіз қазақстаның даму үрдістері. Республиканская научно-практическая конференция «Политические, правовые и социально-экономические аспекты  борьбы с  коррупцией». 12 октября 2011г

2)«Мәдени мұра» категориясын талдау.КазҰУ Хабаршысы № 3 (1)6 2012 ж.

3) «Мәдени мұраның аксиологиялық мәні». Ізденіс,  № 3(2)6 2012 г

4) «Этнические особенности казахов в эпоху глобализации».  ЖМУ Халықаралық конференция  октябрь 2013г

5)« Аксиологические основания культурного наследия казахов» Білім-Ғылым-қоғам:өзаралықықпалдастық мәселелері мен перспективалары.Халықаралық онференция. Талдықоған 2013 – 3 б.

6) « Жаһандану жағдайындағы саяси үдерістерді металдық астарының өзгеруі» Жаһандандыру кезіндегі терроризм және діни экстремизмнің алдын алу мәселелері. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықоған 2013– 60-62 бб.

7) «Мәдени мұраның қалыптасуы мен таралуының негізгі факторлары»Тұлғалық шығармашылықтың  әлеуметтік, тарихи және дүниетанымдық мәселелері. Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықоған 2013. – 62-67 бб.

8)«Мәдени мұраның құндылық маңызы» мақала Наука в Казахстане № 4, 2014.– 17-20 бб.

9) «Проблемы этнической идентификации в контексте глобализации» КазҰУ Хабаршысы №4, 2014.

10)«Мәдени мұра тарихи-философиялық зертеулердың нысаны ретінде». Монография, Талдыкорған 2015.